Arama
Ekologiya hüququ

Adı: Ekologiya hüququ.


Haqqında digər bilgi:

Ekologiya hüququ, Azərbaycan Milli Ensklopediyasına görə – geniş mәnada, tәbiәt obyektlәrinә vә resurslarına mülkiyyәt hüququ, tәbii resursların istifadәsi, әtraf mühitin kimyәvi, fiziki vә bioloji tәsirlәrdәn mühafizәsi, fiziki vә hüquqi şәxslәrin ekoloji hüquqlarının vә qanuni maraqlarının müdafiәsi üzrә ictimai münasibәtlәri tәnzimlәyәn hüquqi normalar sistemi. Dar mәnada, E.h. әtraf mühitlә әlaqәdar yaranan hüquqi normalar vә hüquqi münasibәtlәr mәcmusudur.

Hüquqi tәnzimlәmә obyekti әtraf mühit olan E.h, hüquq sahәsi kimi, әsasәn, 20 әsrin 90-cı illәrindә formalaşmışdır. Әvvәllәr tәbii resursların istifadәsi vә әtraf mühitin zәrәrli tәsirlәrdәn mühafizәsi üzrә münasibәtlәr tәbii resurslar hüququ – torpaq, dağ-mәdәn, su, meşә, hava mühafizәsi, fauna hüququ çәrçivәsindә tәnzimlәnirdi.

Qaynaq: http://ensiklopediya.gov.az/az/terms/17058/cild/19

Ekologiya hüququ
Ekologiya hüququ
Yazar: Şükür Məhişoğlu Oxunma: 18 Bölmə: Hüquq
Paylaş: Facebook
Hesaba giriş
Üzvülük adınız: Üzv olun Şifrəniz: Şifrənizi unutmusunuz?